Co je to GDPR?

GDPR neboli General Data Protection Regulation je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018 a stanoví právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru.

Zpět nahoru

Co je to osobní údaj?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), jako je např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

Zpět nahoru

Co je to zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpět nahoru

Kdo je to správce?

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpět nahoru

Kdo je to zpracovatel?

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Zpět nahoru

ZČU

Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, IČO: 49777513.

Zpět nahoru

Zákon o vysokých školách

Zákon č. 111/1998 Sb., vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Zpět nahoru

Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

Vyhláška č. 277/2016 Sb., o předávání statistických údajů vysokými školami, v platném znění.

Zpět nahoru

Zákon o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět nahoru