Základní informace

Základní informace o zpracování osobních údajů

Správce

Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, IČO: 49777513 („ZČU“ nebo „my“), jako správce osobních údajů tímto informuje subjekty údajů („subjekty údajů“ nebo „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany ZČU a o Vašich právech se zpracováním souvisejícím.

Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese rektor@rek.zcu.cz nebo na telefonu +420 377 631 000. Stejně tak se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZČU jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který dohlíží na to, aby zpracování Vašich osobních údajů probíhalo v souladu s právními předpisy a vnitřní legislativou ZČU.

Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro subjekty údajů, na kterou se můžete obracet s Vašimi dotazy a žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů.

Soulad s právními předpisy a základní zásady zpracování

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „GDPR“).

Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami:

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem (zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti);
  2. Vaše osobní údaje shromažďujeme (a zpracováváme) pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (zásada účelového omezení);
  3. osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování přiměřený, relevantní a nezbytný (zásada minimalizace údajů);
  4. zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme (zásada přesnosti);
  5. Vaše osobní údaje ve formě umožňující Vaši identifikaci ukládáme pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů (zásada omezení uložení); a
  6. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením (zásada integrity a důvěrnosti).

Kamerové systémy na ZČU

ZČU monitoruje některé své prostory bezpečnostními kamerami, a to výhradně za účelem ochrany svých práv, oprávněných zájmů a majetku a ochrany zdraví osob nacházejících se v prostorách ZČU a nastavení bezpečnostních kamer odpovídá dosahování tohoto účelu. Dotčené prostory jsou vždy zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že jsou monitorovány. V případě, že dojde k protiprávní činnosti či pokud je taková skutečnost vyšetřována orgány činnými v trestním řízení nebo jinými veřejnými orgány, je ZČU ze zákona povinna předat záznamy z kamer těmto orgánům.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Více informací o Vašich právech, která máte souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a informace související s jejich uplatňováním naleznete v záložce Vaše práva.