Podnět týkající se nevhodného jednání můžete podat ombudsmanovi, případně Etické komisi ZČU nebo jako whistleblowing.

Ombudsman ZČU

O ombudsmanovi

Roli ombudsmana na ZČU od 1. 1. 2024 zastává Mgr. Petr Šimon.
Vystudoval Fakultu pedagogickou ZČU, od roku 2008 se profesně zaměřuje na aktivity a projekty spojené s rovnými příležitostmi, vzděláváním a kulturou. Na Západočeské univerzitě v Plzni je od roku 2021 zodpovědný za oblast rovných příležitostí a nediskriminace.

Ombudsman ZČU je nestrannou a nezávislou osobou chránící práva studujících, zaměstnankyň a zaměstnanců ZČU potenciálně ohrožených diskriminačním jednáním v rámci instituce. Je tedy osobou, na kterou je možné se obrátit v případě, že na Západočeské univerzitě v Plzni mohlo dojít k nějaké formě porušení sociálního bezpečí, tj. např. diskriminace, nerovného zacházení, šikany, agrese či sexualizovaného a genderově podmíněného násilí.

Ombudsman prověřuje situace, na které je upozorněn podněty, mediuje spory a konflikty v rámci organizace, poskytuje pomoc všem, kdo se na něj v oblasti sociálního bezpečí obrátí, v neposlední řadě dohlíží na vytváření a udržování sociálního bezpečí na ZČU.

Anonymous

Mgr. Petr Šimon

ombudsman
UK 618
Konzultace probíhají po předchozí domluvě (mailem či telefonicky) v prostorách Kulturky, Sedláčkova 19.

+724 953 686

Kdy podat podnět

Pokud jste se stali obětí sexuálního či genderově podmíněného násilí, zastrašování, agrese, šikany nebo diskriminace, tj. pokud došlo k porušení sociálního bezpečí nebo pokud máte podezření, že k porušení došlo, můžete podat podnět ombudsmanovi. Na ombudsmana je také možné se obrátit osobně s tím, že podezření na porušení sociálního bezpečí spolu zkonzultujete.

Podnět mohou podat i svědkyně či svědci, kteří byli danému jednání přítomni.

Jak můžete podat podnět

 • prostřednictvím linky (lze i anonymně) na webu, případně v aplikaci pro iOS nebo Android (do aplikace zadejte přístupový kód organizace y8khmXLaXY),
 • písemně e-mailem na adresu ombuds@rek.zcu.cz,
 • osobně ombudsmanovi,
 • v listinné podobě do schránek s označením "Schránka důvěry / Trust Box" v přízemí budovy Fakulty strojní (Univerzitní 22, za turnikety vpravo) a ve vstupní hale Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42,
 • v listinné podobě v obálce s označením „OMBUDSMAN“ kanceláři rektora.

Co musí podnět obsahovat?

Podnět musí obsahovat označení stran nebo osob zúčastněných a vylíčení podstatných skutečností popisujících, jak mělo být porušeno sociální bezpečí, tj. sexuálního či genderově podmíněného násilí, zastrašování, agrese, šikany nebo diskriminace. Ombudsman podnět následně prověří a rozhodne o dalším postupu:

 • Ombudsman může stranám navrhnout řešení pomocí mediace. Nebyla-li mediace ukončena dohodou, ombudsman podnět prošetří.
 • Porušení sociálního bezpečí může být porušením Etického kodexu nebo disciplinárním přestupkem. V těchto případech je ombudsman oprávněn podat podnět k zahájení šetření o porušení Etického kodexu nebo disciplinárního řízení.
 • Nezjistí-li ombudsman porušení sociálního bezpečí, vyrozumí o tom toho, kdo podnět podal.
 • Zjistí-li ombudsman porušení sociálního bezpečí, vyrozumí o tom toho, kdo podnět podal a navrhne rektorovi provedení opatření k nápravě; rektor ombudsmanovi sdělí, jak s návrhem na provedení opatření naložil.
 • Ombudsman podnět odloží nebo postoupí osobě, která je k jeho řešení oprávněna (je-li podnět ve skutečnosti opravným prostředkem v jiné věci).

Ombudsman může také podnět odložit, pokud:

 • byl podnět podán anonymně a není z něj zřejmé, které věci se týká a co se navrhuje,
 • podnět nebyl podán anonymně, ale náležitosti podnětu nebyly ve stanovené lhůtě doplněny,
 • od události popsané v podnětu uplynuly více než dva roky,
 • již byl podnět ombudsmanem prošetřen, a opakovaný podnět nepřináší nové skutečnosti.

Pokud byl podnět odložen, vyrozumí ombudsman o důvodech odložení toho, kdo podnět podal.

Etická komise ZČU

O Etické komisi

Etická komise ZČU dohlíží na dodržování standardů etického jednání stanovených Etickým kodexem ZČU. Zásady obsažené v Etickém kodexu se vztahují na všechny zaměstnankyně a zaměstnance a všechny studentky a studenty ZČU.

Složení etické komise a další informace

Kdy se obrátit na Etickou komisi

Pokud jste studentkou či studentem a máte pocit, že se vůči vám někdo dopouští neetického jednání či jste byli jeho svědky, obraťte se na vedení fakulty, na které studujete (děkana či studijního proděkana). Pokud to z nějakého důvodu nepovažujete za vhodné, obraťte se přímo na Etickou komisi.

Pokud jste zaměstnankyní či zaměstnancem a máte pocit, že se vůči vám někdo dopouští neetického jednání či jste byli jeho svědky, obraťte se na svého přímého nadřízeného. Pokud to z jakéhokoli důvodu nepovažujete za vhodné, obraťte se přímo na Etickou komisi.

Podněty Etické komisi ZČU zasílejte na etikom@rek.zcu.cz.

Anonymně lze podněty podávat prostřednictvím formuláře na webu, případně v aplikaci pro iOS nebo Android (do aplikace zadejte přístupový kód organizace C2DWu3rOzj).

Jak Etická komise postupuje

 • Komise podnět posoudí a v případě potřeby požádá autora podnětu o doplnění vyjádření, další materiály apod.
 • Komise si k případu opatří další informace (vyjádření svědků či dalších dotčených osob, další materiály), pokud je to nutné.
 • Pokud to situace vyžaduje, Komise zachovává anonymitu stěžovatelů, svědků či dalších dotčených osob.
 • Při projednávání specifických případů mohou být do Komise jmenováni další členové (experti na určitou problematiku).
 • Po posouzení všech relevantních aspektů případu Komise vydá rozhodnutí. Součástí rozhodnutí mohou být i doporučení dalších opatření adresovaná příslušným vedoucím pracovníkům.

Whistleblowing

Linka protiprávního jednání

Trvalým cílem Západočeské univerzity v Plzni je budovat vzájemnou důvěru. Za účelem zajištění etických standardů podnikání přijalo vedení univerzity systémová opatření, vedoucí ke snížení rizika protiprávního jednání. Byl zaveden program ochrany oznamovatelů, který umožňuje podávat oznámení o porušení vybraných právních předpisů ČR v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a oznamovat porušení práva Evropské unie, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

 • Linka protiprávního jednání je řešena tak, aby zajistila anonymitu oznamovatele a jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. Oznamovatelem může být zaměstnanec, student, obchodní partner nebo třetí osoba (veřejnost), která učiní oznámení nebo sdělí své obavy o podezření z nekalého jednání. 
 • Tato oznamovací služba může být použita pouze pro hlášení nekalého či protiprávního jednání.
 • Linka protiprávního jednání je určena především těm uživatelům, kteří si nejsou jistí, zda anebo jak protiprávní jednání oznámit.
 • Veškeré informace poskytnuté prostřednictvím linky protiprávního jednání jsou zabezpečeny proti zneužití, archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679, dalšími právními předpisy upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Jak podat oznámení?

Pohodlný a jednoduchý způsob pro elektronické podání oznámení představuje web NNTB či aplikace pro iOS nebo Android (do aplikace zadejte přístupový kód organizace dZ0e7vhJE8).

Přestože je podání oznámení prostřednictvím aplikace pohodlné a praktické, je možné využít i jiné cesty. Oznámení lze učinit i prostřednictvím:

 • elektronické pošty na adresu: whistle@rek.zcu.cz
 • poskytovatele poštovních služeb, přičemž oznamující osoba je povinna viditelně označit obálku slovy „neotvírat – whistleblowing“ a zaslat na adresu: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
 • ústně nebo na žádost oznamovatele osobně koordinátorovi šetření, kterým je Mgr. et Bc. Tereza Vojáčková, tel. 377 631 094.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud by bylo podáno osobou, jejíž totožnost je koordinátorovi šetření známa.

Jak je zajištěna ochrana mojí totožnosti?

Koordinátor šetření dbá na zachování důvěrnosti identity oznamovatele při využití všech uvedených možností komunikačních kanálů. 

Při podání oznámení prostřednictvím webu NNTB či aplikace pro iOS nebo Android je veškerá komunikace anonymní a šifrovaná. Nemůže vést ke zpětnému vypátrání uživatele.

Jak zjistím, že bylo mé oznámení řádně prošetřeno?

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno, a pokud to bude nezbytné, budou přijata opatření ke sjednání nápravy nebo vyvození důsledků ze zjištěných skutečností. 

Koordinátor šetření je povinen posoudit důvodnost oznámení a písemně vás vyrozumět o výsledcích posouzení šetření do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je koordinátor šetření  povinen vás písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Při podání oznámení prostřednictvím webu NNTB či aplikace pro iOS nebo Android je každému podanému oznámení přidělen bezpečnostní klíč, který se zobrazí na obrazovce. Tento klíč si opište nebo zkopírujte a bezpečně uschovejte. Pod tímto klíčem můžete sledovat průběh a výsledky šetření oznámení. O průběhu šetření budete průběžně informováni prostřednictvím zpráv v detailu oznámení.