Etická komise ZČU

Etická komise ZČU dohlíží na dodržování standardů etického jednání stanovených Etickým kodexem ZČU. Zásady obsažené v Etickém kodexu se vztahují na všechny zaměstnankyně a zaměstnance a všechny studentky a studenty ZČU.

V oblasti sociálního bezpečí spolupracuje komise s ombudsmanem ZČU.

V Etickém kodexu ZČU najdete:

  • obecné standardy mezilidských vztahů na univerzitní půdě
  • standardy chování vyučujících vůči studentkám a studentům
  • standardy chování studentek a studentů v rámci studia
  • standardy chování ve výzkumné činnosti na univerzitě

Od února 2024 spadá pod Etickou komisi ZČU také agenda Etické komise pro výzkum.

Zabývá se etickými aspekty výzkumu prováděného na ZČU zahrnujícího zejména lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu), a to na podnět navrhovatele (zpravidla hlavního řešitele výzkumného projektu vyžadujícího posouzení), který je zaměstnancem nebo studujícím ZČU, nebo z vlastní iniciativy.

 

ZČU se hlásí k akademickým svobodám a právům a aktivně podporuje členy akademické obce v jejich využívání. Zároveň však dbá na to, aby byly tyto svobody a práva využívány v souladu s etickými standardy, které si vytyčila ve svém Etickém kodexu.

Kdy se obrátit na Etickou komisi

Pokud jste studentkou či studentem a máte pocit, že se vůči vám někdo dopouští neetického jednání či jste byli jeho svědky, obraťte se na vedení fakulty, na které studujete (děkana či studijního proděkana). Pokud to z nějakého důvodu nepovažujete za vhodné, obraťte se přímo na Etickou komisi.

Pokud jste zaměstnankyní či zaměstnancem a máte pocit, že se vůči vám někdo dopouští neetického jednání či jste byli jeho svědky, obraťte se na svého přímého nadřízeného. Pokud to z jakéhokoli důvodu nepovažujete za vhodné, obraťte se přímo na Etickou komisi.

Podněty Etické komisi ZČU zasílejte na etikom@rek.zcu.cz.

Anonymně lze podněty podávat prostřednictvím formuláře na webu, případně v aplikaci pro iOS nebo Android (do aplikace zadejte přístupový kód organizace C2DWu3rOzj).

Jak Etická komise postupuje

  • Komise podnět posoudí a v případě potřeby požádá autora podnětu o doplnění vyjádření, další materiály apod.
  • Komise si k případu opatří další informace (vyjádření svědků či dalších dotčených osob, další materiály), pokud je to nutné.
  • Pokud to situace vyžaduje, Komise zachovává anonymitu stěžovatelů, svědků či dalších dotčených osob.
  • Při projednávání specifických případů mohou být do Komise jmenováni další členové (experti na určitou problematiku).
  • Po posouzení všech relevantních aspektů případu Komise vydá rozhodnutí. Součástí rozhodnutí mohou být i doporučení dalších opatření adresovaná příslušným vedoucím pracovníkům.

Složení komise

Anonymous

JUDr. Kateřina Burešová, Ph.D.

předsedkyně

+420 377 634 181

Anonymous

MgA. Radovan Kodera

+420 377 636 785

Anonymous

Ing. Vít Nováček, Ph.D.

+420 377 634 746

Anonymous

Mgr. Štěpánka Rábová

+420 377 638 709

Anonymous

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

+420 377 635 320

Anonymous

Mgr. Michaela Vondřichová

+420 377 631 358

Anonymous

Lenka Bartošová

studentka