Etická komise ZČU

Etická komise ZČU dohlíží na dodržování standardů etického jednání stanovených Etickým kodexem ZČU. Zásady obsažené v Etickém kodexu se vztahují na všechny zaměstnankyně a zaměstnance a všechny studentky a studenty ZČU.

V Etickém kodexu najdete:

  • obecné standardy mezilidských vztahů na univerzitní půdě
  • standardy chování vyučujících vůči studentkám a studentům
  • standardy chování studentek a studentů v rámci studia
  • standardy chování ve výzkumné činnosti na univerzitě

ZČU se hlásí k akademickým svobodám a právům a aktivně podporuje členy akademické obce v jejich využívání. Zároveň však dbá na to, aby byly tyto svobody a práva využívány v souladu s etickými standardy, které si vytyčila ve svém Etickém kodexu.

Členové komise

Anonymous

PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

+420 377 635 600

Anonymous

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.

+420 377 635 536

Anonymous

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

+420 377 631 900

Anonymous

doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.

+420 377 632 684

Anonymous

doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

+420 377 638 504

Anonymous

Lenka Bartošová


Kdy se obrátit na Etickou komisi

Pokud jste studentkou či studentem a máte pocit, že se vůči vám někdo dopouští neetického jednání či jste byli jeho svědky, obraťte se na vedení fakulty, na které studujete (děkana či studijního proděkana). Pokud to z nějakého důvodu nepovažujete za vhodné, obraťte se přímo na Etickou komisi.

Pokud jste zaměstnankyní či zaměstnancem a máte pocit, že se vůči vám někdo dopouští neetického jednání či jste byli jeho svědky, obraťte se na svého přímého nadřízeného. Pokud to z jakéhokoli důvodu nepovažujete za vhodné, obraťte se přímo na Etickou komisi.

Podněty Etické komisi ZČU zasílejte na etikom@rek.zcu.cz.

Jak Etická komise postupuje

  • Komise podnět posoudí a v případě potřeby požádá autora podnětu o doplnění vyjádření, další materiály apod.
  • Komise si k případu opatří další informace (vyjádření svědků či dalších dotčených osob, další materiály), pokud je to nutné.
  • Pokud to situace vyžaduje, Komise zachovává anonymitu stěžovatelů, svědků či dalších dotčených osob.
  • Při projednávání specifických případů mohou být do Komise jmenováni další členové (experti na určitou problematiku).
  • Po posouzení všech relevantních aspektů případu Komise vydá rozhodnutí. Součástí rozhodnutí mohou být i doporučení dalších opatření adresovaná příslušným vedoucím pracovníkům.

Etická linka

Etická linka zajišťuje anonymitu oznamovatele a jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. 
Oznamovatelem může být zaměstnanec, student, obchodní partner nebo třetí osoba (veřejnost)

Etická komise pro výzkum

Potřebujete posoudit etické aspekty výzkumu, který se chystáte provádět? Obraťte se na Etickou komisi pro výzkum.