Etická komise ZČU

Etická komise ZČU dohlíží na dodržování standardů etického jednání stanovených Etickým kodexem ZČU. Zásady obsažené v Etickém kodexu se vztahují na všechny zaměstnankyně a zaměstnance a všechny studentky a studenty ZČU.

V Etickém kodexu najdete:

  • obecné standardy mezilidských vztahů na univerzitní půdě
  • standardy chování vyučujících vůči studentkám a studentům
  • standardy chování studentek a studentů v rámci studia
  • standardy chování ve výzkumné činnosti na univerzitě

ZČU se hlásí k akademickým svobodám a právům a aktivně podporuje členy akademické obce v jejich využívání. Zároveň však dbá na to, aby byly tyto svobody a práva využívány v souladu s etickými standardy, které si vytyčila ve svém Etickém kodexu.

Členové komise

Anonymous

PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

+420 377 635 600

Anonymous

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.

+420 377 635 536

Anonymous

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

+420 377 631 900

Anonymous

doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.

+420 377 632 684

Anonymous

doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

+420 377 638 504

Anonymous

Lenka Bartošová

studentka


Kdy se obrátit na Etickou komisi

Pokud jste studentkou či studentem a máte pocit, že se vůči vám někdo dopouští neetického jednání či jste byli jeho svědky, obraťte se na vedení fakulty, na které studujete (děkana či studijního proděkana). Pokud to z nějakého důvodu nepovažujete za vhodné, obraťte se přímo na Etickou komisi.

Pokud jste zaměstnankyní či zaměstnancem a máte pocit, že se vůči vám někdo dopouští neetického jednání či jste byli jeho svědky, obraťte se na svého přímého nadřízeného. Pokud to z jakéhokoli důvodu nepovažujete za vhodné, obraťte se přímo na Etickou komisi.

Podněty Etické komisi ZČU zasílejte na etikom@rek.zcu.cz.

Jak Etická komise postupuje

  • Komise podnět posoudí a v případě potřeby požádá autora podnětu o doplnění vyjádření, další materiály apod.
  • Komise si k případu opatří další informace (vyjádření svědků či dalších dotčených osob, další materiály), pokud je to nutné.
  • Pokud to situace vyžaduje, Komise zachovává anonymitu stěžovatelů, svědků či dalších dotčených osob.
  • Při projednávání specifických případů mohou být do Komise jmenováni další členové (experti na určitou problematiku).
  • Po posouzení všech relevantních aspektů případu Komise vydá rozhodnutí. Součástí rozhodnutí mohou být i doporučení dalších opatření adresovaná příslušným vedoucím pracovníkům.