30 let Západočeské univerzity v Plzni

Už 12. listopadu 1911 hovořil T. G. Masaryk při příležitosti veřejné schůze plzeňské městské organizace Pokrokové strany o potřebě založení české univerzity v Plzni. "Je jen třeba pracovat ze všech sil, aby toto velké město bylo velké nejen počtem obyvatel, ale i kulturní vyspělostí," vyzýval.

Mělo uplynout ještě 80 let, než se vize pozdějšího prvního československého prezidenta naplnila a vznikla Západočeská univerzita v Plzni.

Vysoké školství má ale v Plzni delší než třicetiletou tradici. Pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se studentům otevřela v roce 1948, Vysoká škola strojní a elektrotechnická vznikla o rok později jako fakulta pražského ČVUT a v roce 1950 se osamostatnila.

Během následujících dekád školy rostly a získávaly prestiž. V roce 1991 se sloučily a jejich příběh pokračuje níže v časové ose jako příběh Západočeské univerzity v Plzni.

založeníZČU

1991

28. září vzniká Západočeská univerzita v Plzni sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty, oficiálně se představuje před radnicí na náměstí Republiky

U3V

1992

V akademickém roce 1992/1993 se Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní stěhují do nového areálu na Borech, kde začíná 15. září výuka; seniorům se otevírá Univerzita třetího věku

promoce_cheb

1993

Vzniká Fakulta právnická; na pobočce Fakulty ekonomické v Chebu promují první absolventi; ZČU otevírá Univerzitní galerii v Jungmannově ulici

kredity

1994

V akademickém roce 1993/1994 zavádí ZČU jako první česká univerzita kreditní systém výuky; v areálu na Borech začíná stavba pavilonu katedry materiálu a katedry fyziky.

kampus2000

1995

Vedení, kolegium, vědecká rada i senát ZČU přijímají Strategický plán rozvoje Západočeské univerzity s cílem vytvoření moderní, úspěšné univerzity.

rektorat

1996

V univerzitním kampusu na Borech se otevírají novostavby budov rektorátu, menzy a tělocvičny; vzniká Vydavatelství ZČU; začíná fungovat Zahraniční odbor ZČU.

BIC

1997

ZČU prohlubuje vztahy s Magistrátem města Plzně i se zahraničím, když spolu s podnikatelským a inovačním centrem BIC zakládá na Borských polích Vědeckotechnický park.

pred uni

1998

Sloučením dílčích fakultních knihoven vzniká jednotná Univerzitní knihovna; v kampusu se otevírá budova Centra informatizace a výpočetní techniky; zavádí se Jednotný identifikační systém JIS.

FF

1999

Vzniká Fakulta humanitních studií; poprvé zasedá správní rada ZČU, nový institut v historii českého vysokého školství.

NTC 2

2000

Vzniká vysokoškolský ústav Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), který původně sídlí v podkroví Centra informatizace a výpočetní techniky; vzniká Univerzitní sportovní klub při ZČU.

knihovna

2001

Otevírá se nová budova Univerzitní knihovny v kampusu na Borech; ze sadů Pětatřicátníků se stěhuje Technicko-ekonomická knihovna; vzniká Ústav mezioborových studií a ZČU slaví 10 let.

FEL_kámen

2002

Položení základního kamene nové budovy Fakulty elektrotechnické v kampusu na Borech; ZČU podepisuje memorandum se Škoda Holding, a. s., o každoročním udílení Ceny Emila Škody pro nejlepší diplomové práce.

studentky 9

2003

Otevírá se nové Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže při ZČU Tandem (od roku 1997 Centrum česko-německých výměn mládeže).

UUD_2009

2004

Vzniká Ústav umění a designu, jedna z nejmladších uměleckých vysokých škol v ČR; na ZČU se poprvé koná oblíbený mezifakultní výukový projekt DESING+.

FPR

2005

Kolaudací končí rekonstrukce památkově chráněné budovy Fakulty právnické; koná se první ročník mezinárodní letní umělecké školy ArtCamp; Fakulta humanitních studií se stává Fakultou filozofickou.

DVT_2006

2006

V 15. roce své existence pořádá Západočeská univerzita poprvé festival Dny vědy a techniky v ulicích Plzně, později jen Dny vědy a techniky; odborné týmy ZČU zahajují přípravu projektů VaVpI na výstavbu a vybavení výzkumných center.

kampus2007

2007

ZČU přijímá Etický kodex; začíná fungovat Informační a poradenské centrum.

FZS

2008

Ze soukromé Vysoké školy Plzeň, o. p. s. se stává Fakulta zdravotnických studií; z Centra jazykové přípravy Fakulty filozofické vzniká celouniverzitní Ústav jazykové přípravy.

ČAH2009

2009

ZČU organizuje spolu s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni 8. ročník Českých akademických her s účastí 2418 sportovců z českých vysokých škol.

absolventi

2010

ZČU přijímá Jednotný vizuální styl, který s aktualizací používá dodnes; koná se první ročník Festivalu absolventů ZČU; vzniká Klub absolventů ZČU.

ZCU_cmyk

2011

Úřad průmyslového vlastnictví ČR zaregistroval trojúhelníkové logo ZČU jako ochrannou známku; ZČU slaví 20 let.

FAV_stavba

2012

V kampusu na Borech začíná stavba nové budovy výzkumného centra excelence NTIS.

FDU

2013

Ústav umění a designu se stává fakultou a hlásí se ke jménu světoznámého plzeňského rodáka Ladislava Sutnara.

viktoria_skoda

2014

Otevírá se nová budova centra NTIS a Fakulty aplikovaných věd, a také přístavba Univerzitní knihovny; pro užší propojení sportu a vysokoškolského studia podepisuje ZČU smlouvu o spolupráci s fotbalovou FC Viktoria Plzeň a hokejovou HC Škoda Plzeň.

RICE_otevření_2016 (kolaudace 2015)

2015

Vznikají budovy výzkumného centra RICE Fakulty elektrotechnické a výzkumného centra RTI Fakulty strojní.

pivo

2016

ZČU slaví 25 let s mottem "Jste připraveni na čtvrtou průmyslovou revoluci? My ano"; konají se první ročníky oblíbených akcí Běh s rektorem a Pivo s rektorem.

skolka

2017

V budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici se otevírá mateřská škola pro děti zaměstnanců ZČU.

HR award fel

2018

Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum Nové technologie získávají jako první dvě součásti ZČU prestižní ocenění Evropské komise HR Award, do března 2021 se k nim přidá dalších pět součástí.

tramvaj

2019

ZČU získává institucionální akreditaci; kampus na Borech spojuje s městem prodloužená tramvajová trať.

cheb

2020

Díky podpoře Karlovarského kraje a města Cheb je možné rozšířit studijní nabídku Fakulty ekonomické v Chebu, kde začne působit i Fakulta pedagogická.

dod_21

2021

ZČU pořádá vůbec poprvé společný Den otevřených dveří všech devíti fakult, kvůli epidemické situaci však pouze online, a připravuje oslavy 30. výročí.