Rektoři Západočeské univerzity v Plzni

Díky této pětici osobností je Západočeská univerzita taková, jaká je. Každý z rektorů se zasloužil o to, že si dnes ZČU může připomínat 30 úspěšných let.

Portréty vytvořila Zdeňka Kudrnová, studentka Ateliéru Ilustrace a grafický design Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, pro knihu věnovanou letošnímu výročí.

doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.

rektorem 1992–1998

Stál u vzniku Západočeské univerzity v Plzni a stal se jejím prvním rektorem. Vystudoval  Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1961 působil na katedře matematiky VŠSE, kde se věnoval výuce lineární algebry, funkcionální analýzy, komplexní proměnné a numerických metod. Působil jako odborný garant Interdisciplinárního semináře a zároveň jako předseda komise MŠMT pro hodnocení výzkumných záměrů. Po dobu 10 let také pracoval v týmu expertů při EUA (Asociaci evropských univerzit).

 

Kudrnova-Zdenka_Portrety-rektoru_Jiri-Holenda

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c., Senior Member IEEE, FEng.

rektorem 1998–2004

Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, hodnost doktora věd obhájil na ČVUT v Praze. Zabývá se elektroenergetikou a fyzikou plazmatu.  Pracoval jako konstruktér, vědecký pracovník a v letech 1989 až 1992 předseda představenstva podniku Škoda Plzeň. V roce 1998 byl zvolen do čela Západočeské univerzity a ve funkci rektora působil po dvě volební období, do roku 2004.

 

Kudrnova-Zdenka_Portrety-rektoru_Zdenek-Vostracky

doc. Ing. Josef Průša, Csc.

rektorem 2004–2011

Absolvoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni a po jejím dokončení pracoval nejprve jako projektant v podniku Škoda Plzeň, od roku 1970 jako odborný asistent na VŠSE. V roce 1990 byl jmenován docentem v oboru technická kybernetika. Do roku 1998 vykonával funkci kvestora ZČU, poté se stal náměstkem ministra školství pro vědu a vysoké školství. Na univerzitu se vrátil v roce 2003 a do svého jmenování rektorem působil v pozici kancléře. V čele Západočeské univerzity stanul v roce 2004 a zůstal jím po dvě volební období, do roku 2011.

 

Kudrnova-Zdenka_Portrety-rektoru_Josef-Prusa

doc. PaedDr. Ilona  Mauritzová, Ph.D.

rektorkou 2011–2015

Absolvovala Pedagogickou fakultu v Plzni a složila zde i rigorózní zkoušku. Později získala titul Ph.D. a následně se habilitovala na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislavě. V roce 2002 založila soukromou vysokou zdravotnickou školu v Plzni, která se o šest let později začlenila pod Západočeskou univerzitu v Plzni jako Fakulta zdravotnických studií. Tu vedla ve funkci děkanky od roku 2008 do roku 2011, do čela fakulty byla zvolena i v roce 2015. V období 2011 až 2015 stála v čele Západočeské univerzity v Plzni jako rektorka. V letech 2017–2021 byla poslankyní Parlamentu ČR. Od roku 2020 je hejtmankou Plzeňského kraje.

 

Kudrnova-Zdenka_Portrety-rektoru_Ilona-Mauritzova

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

rektorem od 2015

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde získal titul doktora přírodních věd. Doktorát z oboru aplikovaná mechanika absolvoval v letech 1992–1996 na Západočeské univerzitě v Plzni, ve stejném oboru se zde také v roce 2004 habilitoval. V letech 1986–1995 působil ve Výzkumném ústavu Škoda Plzeň. V roce 1996 přešel na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde v letech 2007–2015 vykonával funkci ředitele vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum. Od roku 2015 je rektorem ZČU, od roku 2019 ve druhém volebním období.

 

Kudrnova-Zdenka_Portrety-rektoru_Miroslav-Holecek