Kolegium rektora

prof. Ing. Josef Basl, CSc.
prorektor pro strategii a rozvoj

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studium

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících

prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
prorektor pro vnější vztahy a komunikaci

Ing. Petr Beneš
pověřený výkonem funkce kvestora

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
předseda Akademického senátu ZČU 

MgA.Vojtěch Aubrecht
děkan, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan, Fakulta právnická

Ing. Jan Beránek, MBA
děkan, Fakulta zdravotnických studií

doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
děkan, Fakulta strojní

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
děkanka, Fakulta ekonomická

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
děkan, Fakulta pedagogická

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
děkan, Fakulta elektrotechnická

PhDr. David Šanc, Ph.D.
děkan, Fakulta filozofická

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.
děkan, Fakulta aplikovaných věd

Mgr. Jana Čepičková
ředitelka, Ústav jazykové přípravy

Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA
ředitel, Nové technologie – výzkumné centrum

Anna Vitáková
Studentská komora Akademického senátu ZČU

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
zástupce v předsednictvu Rady vysokých škol

doc. PaeDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
emeritní rektorka