Testování zaměstnanců na Covid-19

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR  42085/2021-1/MIN/KAN dne 20. 11. 2021 ze strany Západočeské univerzity v Plzni jakožto správce dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců ZČU v rozsahu: jméno, příjmení, číslo pojištěnce, kód zdravotní pojišťovny, datum provedení testu, výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19, důvod případné výjimky z povinnosti testování, a to za účely: 

a) umožnění osobní  přítomnosti zaměstnanců na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že byl zaměstnanec v posledních 7 dnech negativně testován na  SARS-CoV-2, pokud se na něj nevztahuje výjimka,

b)  předložení výkazu vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců ke zpětnému proplacení příspěvku na antigenní testy. 

Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů zaměstnanců ad a) je plnění právní povinnosti zaměstnavatele dle čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR - dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR  42085/2021-1/MIN/KAN, ze dne 20. 11. 2021, ad b) jsou oprávněné zájmy správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jež je zájem na získání státního příspěvku na antigenní testy.

Osobní údaje vztahující se k testování zaměstnanců jsou zaměstnavatelem jako správcem uchovávány nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést kontrolu za účelem prověřování oprávnění zaměstnavatele jako správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů. K databázi mají přístup pouze zaměstnanci, kteří byli pověřeni plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření. 

V případě žádosti o podrobnější informace ke zpracování osobních údajů či požadavků na uplatnění svých práv podle předpisů na ochranu osobních údajů  (právo na informace, na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, práva vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování) kontaktujte písemně Pověřence na ochranu osobních údajů ZČU Mgr. Moniku Müllerovou na emailové adrese gdpr@service.zcu.cz.