Zpracování osobních údajů třetích osob

Pokud nejste studentem ani zaměstnancem ZČU, ale vstupujete do vztahu se ZČU, může docházet ke zpracování Vašich údajů samozřejmě v návaznosti na konkrétní vztah, který k ZČU máte.

Rozsah vašich údajů závisí na vztahu k ZČU.

Firmy

IČO a údaje související s IČO (zejm. adresa, kontaktní údaje na statutární zástupce příp. jednatele apod.) např. za účelem uzavření smlouvy popř. objednávky či další spolupráce.

Zpět nahoru

Absolventi ZČU

Pokud máte zájem o členství v Klubu absolventů ZČU a přihlásili jste se do něj, ZČU eviduje Vaše registrační údaje v rozsahu jména a příjmení, data narození, e-mailu, fakulty, rok zahájení a rok ukončení studia.

V rámci členství v klubu absolventů můžete vyplnit i některé další osobní údaje, které nejsou povinné.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem kontaktování členů Klubu absolventů z důvodu sdělování informací týkajících se činnosti Klubu absolventů či pro interní statistické účely ZČU po dobu trvání Vašeho členství.

Všechny tyto údaje ZČU zpracovává pouze výhradně na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

Zpět nahoru

Žadatelé o habilitaci, účastníci řízení ke jmenování profesorem

Pokud jste účastníkem habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem a nejste zaměstnancem ZČU, zpracovánají o Vás pracovníci úseku Výzkum a vývoj zpracovávají osobní údaje v rozsahu potřebném pro zajištění průběhu habilitace či řízení ke jmenování profesorem.

V souladu s §75 zákona o vysokých školách, v platném znění, má ZČU povinnost tyto údaje hlásit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a rovněž má zákonnou povinnost zveřejnit údaje o Vašem řízení na webových stránkách univerzity, a to v rozsahu: jméno a příjmení, fakulta, obor, datum zahájení, obhajoby a jmenování.

Zpět nahoru

Uchazeči o zaměstnání na ZČU

ZČU zpracovává Vaše osobní údaje výhradně za účelem výběrového řízení vypsaného na pracovní pozici, na kterou jste se přihlásil/a, a to pouze do doby, než je uzavřena smlouva o pracovním poměru s přijatým uchazečem o zaměstnání.

Poté ZČU skartuje či vymaže veškeré dokumenty obsahující osobní údaje o neúspěšných uchazečích. V opačném případě si ZČU vyžádá Váš výslovný souhlas.

Zpět nahoru

Uchazeči o studium na ZČU

ZČU od Vás v přihlášce ke studiu získá osobní údaje, které potřebuje k zajištění hladkého průběhu přijímacího řízení.

S Vašimi osobními údaji nakládají studijní referenti jednotlivých fakult, které je potřebují k tomu, aby mohli zajistit hladký průběh přijímacího řízení.

Zpět nahoru

Žadatelé o uznání zahraničního vzdělání nebo kvalifikace

Na žádost absolventa zahraniční vysoké školy může ZČU vydat osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání.

K tomu ZČU potřebuje zpracovávat osobní údaje žadatele v rozsahu originálu či úředně ověřené kopie diplomu, vysvědčení či obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou v souladu s §90 zákona o vysokých školách, v platném znění.

Za účelem vedení registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v souladu s §90b zákona o vysokých školách, v platném znění, zpracovává ZČU jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu žadatele, u cizinců také pohlaví, adresu místa hlášeného pobytu v České republice a státní občanství, označení zahraničního dokladu o vzdělání, jehož se žádost týká, včetně názvu a sídla zahraniční vysoké školy, která jej vydala, a označení státu, podle jehož právního řádu byl doklad vydán, údaje o výsledku řízení o žádosti s uvedením orgánu, který o žádosti rozhodoval a uvedením spisové značky, pod kterou bylo řízení vedeno, včetně uvedení čísla jednacího a data vyhotovení a data vydání rozhodnutí o žádosti.

Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu deseti let.

Zpět nahoru

Dotazy ke zpracování osobních údajů na ZČU

Svá práva můžete uplatňovat následujícím způsobem:

  • Prostřednictvím listinné žádosti doručené ZČU
  • Prostřednictvím formuláře uveřejněného na webových stránkách Pověřence pro ochranu osobních údajů na ZČU
  • Prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů na ZČU v případě stávajících zaměstnanců ZČU
  • Osobní návštěvou Pověřence pro ochranu osobních údajů na ZČU
Zpět nahoru