Bezpečnost zpracování osobních údajů na ZČU

Jsou moje osobní údaje na ZČU odpovídajícím způsobem chráněny?

Západočeská univerzita v Plzni klade důraz na zabezpečení osobních údajů, které zpracovává. Obzvláště pečlivě dbá na to, aby bylo zajišťováno dodržování pravidel důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování osobních údajů. ZČU jako správce osobních údajů zavádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné. Tato opatření především zajišťují, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému množství osob. Zaměstnanci ZČU jsou rovněž průběžně proškolováni v oblasti zásad ochrany osobních údajů tak, aby byli schopni dodržovat zásady bezpečného zpracování osobních údajů.

Na ZČU je dodržována vnitřní směrnice věnovaná bezpečnostní politice ZČU. Jedná se o deklarativní dokument, který vyjadřuje postoj vedení ZČU k zajištění bezpečnosti osob i informací. ZČU klade důraz na zpracování, řízení a uchovávání informací adekvátními bezpečnostními postupy a pravidly, která jsou pravidelně revidována tak, aby byl zohledněn externí i interní vývoj či nastalé změny.

Jak zajišťuje ZČU bezpečnost svých informačních systémů?

Západočeská univerzita zodpovědně dbá na zabezpečení všech svých informačních systémů a databází. Využívá vhodné informační technologie a postupy a má k tomu kvalifikované pracovníky, kteří jsou průběžně vzděláváni i v oblasti bezpečnosti informačních systémů.  Systémy jsou průběžně testovány a aktualizovány, což funguje jako prevence před nově objevenými hrozbami.

Jak bude ZČU postupovat v případě porušení zabezpečení mých osobních údajů?

ZČU klade důraz na zabezpečení osobních údajů, které zpracovává. Pokud je však pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů může mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám ZČU toto porušení bez zbytečného odkladu, a to plně v souladu s požadavky obecného nařízení GDPR. Konkrétní opatření však vždy závisí na daném typu porušení zabezpečení osobních údajů.