Co je osobní údaj?

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace o fyzické osobě (či také subjektu údajů), pomocí které je možné tuto osobu identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťové identifikátory, ale i prvky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity dané fyzické osoby.

Zpět nahoru

Co je zpracování osobních údajů?

Jedná se o jakoukoliv operaci s osobními údaji, která je prováděna s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Jedná se např. o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení, zkombinování, výmaz nebo zničení. Zpracování osobních údajů může být založeno na těchto právních základech:

 • zákonná povinnost správce osobních údajů
 • plnění či uzavření smlouvy se subjektem údajů (tedy danou fyzickou osobou)
 • souhlas subjektu údajů
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • veřejný zájem či výkon veřejné moci
 • oprávněný zájem správce osobních údajů
Zpět nahoru

Jaká jsou má práva?

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR), které vstupilo v účinnost dne 25. května 2018, přináší rozšíření práv subjektů osobních údajů. Mezi tato práva patří:

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům a informace o tom, zda a jaké osobní údaje jsou ze strany ZČU zpracovávány

To znamená, že máte právo dotázat se ZČU, zda a jaké osobní údaje o Vaší osobě jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, můžete zažádat o přístup k těmto údajům.

Právo na opravu nepřesných údajů

Pokud zjistíte, že některé údaje, které o Vaší osobě ZČU zpracovává, jsou nepřesné, máte právo žádat ZČU o nápravu tohoto stavu, respektive o doplnění osobních údajů, které jsou neúplné, a to prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů

 • Máte právo na odstranění Vašich osobních údajů na ZČU pokud:
 • pominul účel pro zpracování těchto osobních údajů,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dříve udělili,
 • neexistuje žádný další zákonný důvod pro zpracovávání osobních údajů,
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • vznesete tzv. námitku se zpracováním Vašich osobních údajů a ZČU neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování těchto údajů.

Nezapomeňte ale, že ZČU není povinna Vaše osobní údaje vymazat, pokud je jejich zpracování:

 • nezbytné pro splnění ukládaných právních povinností, které zpracování osobních údajů vyžadují,
 • nezbytné pro účely archivace, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, je-li pravděpodobné, že by výmaz vážně ohrozil či   znemožnil splnění cílů, kvůli kterým byly osobní údaje shromážděny,
 • nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • nezbytné pro výkon i obhajobu právních nároků ZČU. 

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby ZČU omezila zpracování (tzn. vyjma uložení s Vašimi údaji jinak nenakládala) Vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů,
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a požadujete omezení použití těchto údajů namísto jejich výmazu,
 • ZČU již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro původní účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků,
 • vznesete tzv. námitku proti zpracování. Zpracování Vašich osobních údajů pak bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody zpracování údajů ze strany ZČU převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje o Vaší osobě, které jste ZČU poskytl/a. Rovněž máte právo předat tyto údaje jinému správci, pokud ZČU zpracovává tyto údaje na základě Vašeho souhlasu či pokud je předání potřeba pro plnění smlouvy.
 

Právo vznést námitku se zpracováním

Pokud se domníváte, že ZČU zpracovává některé Vaše osobní údaje neoprávněně, můžete se na ZČU obrátit a vznést námitku vůči tomuto zpracování.
 

Právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud je zákonným základem pro zpracování Vašich osobních údajů na ZČU Váš souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat. O tomto právu budete taktéž informováni v okamžiku, kdy souhlas s daným zpracováním poskytnete.
 

Právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě neúspěšnosti Vašeho podnětu či stížnosti pokud jde o zpracovávání Vašich osobních údajů podané na ZČU se můžete obracet na tzv. dozorový orgán, což je Úřad na ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 ( https://www.uoou.cz/ ).

Zpět nahoru

Kamerové systémy na ZČU

ZČU monitoruje některé prostory bezpečnostními kamerami, a to výhradně za účelem ochrany zdraví osob a ochrany majetku a jejich nastavení odpovídá dosahování tohoto účelu. Dotčené objekty jsou vždy označeny tak, aby bylo zřejmé, že jsou v nich bezpečnostní kamery využívány. V případě, že dojde k trestné činnosti či pokud je taková skutečnost vyšetřována orgány činnými v trestním řízení, ZČU je ze zákona povinna předat záznamy z kamer orgánům činným v trestním řízení.

Zpět nahoru

Vnitřní směrnice pro zpracování OÚ

Na ZČU existuje řada směrnic, které upravují otázku informační bezpečnosti, postavení pověřence pro ochranu osobních údajů, pravidla pro nakládání s informacemi atd.

Zpět nahoru

Uplatnění práv

Svá práva můžete uplatňovat následujícím způsobem:

Zpět nahoru

Vysvětlení důvodu zpracování OÚ

Žádost o vysvětlení důvodu zpracování osobních údajů směřujte na pověřence pro ochranu osobních údajů ZČU, který je vyřizuje.

Zpět nahoru

Ověření pravosti žádosti

Jakmile dojde k doručení žádosti, kde uplatňujete některé z Vašich práv, začínáme se jí zabývat.

Z bezpečnostních důvodů Vás pověřenec může vyzvat k prokázání Vaší totožnosti a dodatečnému doložení některých informací tak, aby se ujistil, že podaná žádost není podvodná.

Zpět nahoru

Doba pro vyřízení žádosti

Vaše žádosti vyřizuje ZČU v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do jednoho měsíce od data jejich doručení.

S ohledem na složitost či množství přijatých žádostí je ZČU oprávněna lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit, o čemž bude žadatel předem písemně informován.

Zpět nahoru

Poplatky za vyřízení žádosti

ZČU Vaši žádost vyřizuje bezplatně.

V případě, že je Vaše žádost nepřiměřená, zjevně nedůvodná či pokud se opakuje, může ZČU žadateli v souladu s nařízením GDPR účtovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo s učiněním požadovaných úkonů.

Zpět nahoru

Odvolání dříve uděleného souhlasu

Na odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo.

Souhlas je možné odvolat tak, že se obrátíte s Vaší žádostí na příslušné pracoviště ZČU, kterému byl souhlas udělen. Rovněž je možné kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ZČU.

Zpět nahoru

Podání stížnosti na zpracování OÚ

V případě neúspěšnosti Vašeho podnětu či stížnosti, pokud jde o zpracovávání Vašich osobních údajů podané na ZČU, se můžete obracet na tzv. dozorový orgán, což je Úřad na ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 - https://www.uoou.cz/

Zpět nahoru